دیدار شعر

گاهی نگاهی...

دیدار شعر

گاهی نگاهی...

بودن فراتر ازخور و خواب ودیدن و دیدار و گفت وگوست.....
باشیم و بمانیم آنگونه که نقش بردلهانهیم وبرق نگاه ها شویم وتبسمی برلبها.....
هنر انسان بودن بودن ماندگار است.هماره باشیدوبمانید.

آخرین مطالب

۲ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

کیمیا

۱۲
دی

برنگ همین پرده ی اشک
بر پهنه ی این آسمان مهتابی 
- اهلی این آشنایی -
برگزیدی ام !
به نازکای نشایی برسفره ی زمین
لرزان،به ابتلای مهرنسیمت!
انسی
که جرعه جرعه تلخ
مهجور از مردمم گریختی!
   به نام میخوانمت :
ای شور،ای شعرآرزو
اینک تو و سینه ام،قلبم،فروغم،فراغتم
ای کیمیای گران
تا
   بشارتی.....


  • ابوالفضل خداوردی پور

وسواس

۰۶
دی

هویتت

درکشوی سومیست!

سمت راست،ازپایین!اسفند که میشود،

باحوله ی نمناکی،

به جان آینه می افتی،

و میسابی اش،

ازسر وسواس!

نمیدانم

آینه را،

یا

تصویرش ر ا ؟

 یک استکان

یک پارچ

یک سطل، آب قند.


         زبانم لال

         زبانم لال

       زبانم لالً..ً......


        .

        .

         .  • ابوالفضل خداوردی پور