دیدار شعر

گاهی نگاهی...

دیدار شعر

گاهی نگاهی...

بودن فراتر ازخور و خواب ودیدن و دیدار و گفت وگوست.....
باشیم و بمانیم آنگونه که نقش بردلهانهیم وبرق نگاه ها شویم وتبسمی برلبها.....
هنر انسان بودن بودن ماندگار است.هماره باشیدوبمانید.

آخرین مطالب

۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

ابدیت

۳۰
شهریور

کو چه فرش قرمزش را

برای کسی دوباره

پهن میکند،

که

صدای پایش را نخواهی شنید!ساعتت را

نگاه کنولهجه ی شیرینی دارد

و نگاه گیرایی

و

شهره است

به آغوش گشوده اش،

شبی یا روزی

به چشم های من

تو

او

نگاه خواهد کرد

و تا ابدیت محض،

آرامش گرمای آغوشش را،

تجربه خواهی کرد.


  • ابوالفضل خداوردی پور

هبه

۲۴
شهریور

بگذارید

که من خواب بمانم امشب

پاکتی صبح ،

که سهم من و این پنجره است !

هبه کردم ،.  به نگاه نگران گلدان

حالتی ؛

شبنم حسی که سحر بود ،

گذشت…..

.

.

.


غم گمراهی خورشید،

و

انس شب تار

.

.

صبح ؛

سرشار تو بود.


  • ابوالفضل خداوردی پور

شعر

۲۲
شهریور

روی شانه های پوسیده ی

این دیوارهای پیر

رازفاصله هاییست!

تنیده از داغ دریغی منگ،

که لکنت مأنوس بی سبب ترین بغض تلخ تاریخ را،

هجی میکند!شاعر

شعری از تبار ترانه ی قومی بخوان

که به حاشایت تن نداد

و

بوسید

تاب تن طناب را…..


  • ابوالفضل خداوردی پور

سفر

۲۰
شهریور

مسافر

سفر توراست

سبب آموختن بود

تو

اکنون آمیخته ای !


حاصل؟؟

  • توشه ی گران

هر

 آنچه که باشد !-


؛

تو، افزوده ای!!؟

سفر تو را به سبب

  کاستن بود.


مسافر..


  • ابوالفضل خداوردی پور

راز

۱۷
شهریور

چه باران زیبایی که

نمی آید!

وفصل تاول از تب دیوار

نقش گونه  ی آبرنگ اسطوره ایست

آ

و

ی

ز

ا

ن


نمیپرسی دیگر:

چرا نمیخندی ؟


ازآینه ها بپرس

راز خامی گریه هامان را

و از

شرم جاری تقویم ….

ب

پ

ر

س

.

.

.

.
  • ابوالفضل خداوردی پور