دیدار شعر

گاهی نگاهی...

دیدار شعر

گاهی نگاهی...

بودن فراتر ازخور و خواب ودیدن و دیدار و گفت وگوست.....
باشیم و بمانیم آنگونه که نقش بردلهانهیم وبرق نگاه ها شویم وتبسمی برلبها.....
هنر انسان بودن بودن ماندگار است.هماره باشیدوبمانید.

آخرین مطالب

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

باکت نباشد

روزی شاید، زندگی

تبسم کوتاهی کرد

و

قاب آیینه ی دیوار اتاقت شکفت !تنگ تنگ ماهی قرمز

قرار نیست

رویای رویاروی دریای بیقرار تو باشد

شبنم

شبنم گواه آفتابیست،بر گلبرگ صبح بنفشه ها

دیری نمیپاید اخم عبوس شب را

قرار نیست!!

باکت نباشد

روزی شاید زندگی

تبسم کوتاهی کرد؟!

  • ابوالفضل خداوردی پور

حماسه

۱۴
مهر

زمانه ای که کفش هایش را چپه پوشیدست

به خواب و خلسه ی سنگین دیوارها،

تلنگری نخواهد زد!

رفیق

دست های در جیبت،

زبان به کام گرفته!

نعره ی مشت های تو

ریشخند حیات فاصله هاست

جادوی پیر این درنگ را زوالیست،

همچون حماسه ی صبح

خورشید را اگر به طاق کبود این آسمان

رخصتی شاید.


  • ابوالفضل خداوردی پور