دیدار شعر

گاهی نگاهی...

دیدار شعر

گاهی نگاهی...

بودن فراتر ازخور و خواب ودیدن و دیدار و گفت وگوست.....
باشیم و بمانیم آنگونه که نقش بردلهانهیم وبرق نگاه ها شویم وتبسمی برلبها.....
هنر انسان بودن بودن ماندگار است.هماره باشیدوبمانید.

آخرین مطالب

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

دلیل

۰۶
تیر

باکت را پر کن
احساس سبکباریت را،
شب،پیش از آنکه بخوابی
از یخچال بیرون بگذار!
پیاز بزرگی راپوست بکن،رنده کن....
.... فردا چند شنبه است؟
مدام فراموش میکنم!


مجذوب هیچ کلامی نمیشوم
امروز
کشف المحجوب رامیبندم،
وشهر دم میکند و مردم انگاردیرکرده اندوشتابان،فقط مسافرند!
تابستان است
گرم
وکسالت از سروکول دیوارها بالا میرود

چراغ سبز میشود
وخیابان داغ پر میشود از دلیل
  پرمیشود از عبور
   پر میشورد ازهجوم!


  • ابوالفضل خداوردی پور

تلقین

۰۱
تیر

لیوان روی میز
نگاهش،به ساعت خشکید
و
شربت ویتامین بازیگوش، بیخیالو آسوده،لودگی میکرد!
شلوغ بود
 وقت ملاقات!!

- ناشتا
آماده عمل-
چقدر مضحک
واژه ی بودن

چه ساده و چه بی تفاوت و منگ
    امید و بودن و ماندن را
با تبسم و پرسش همه ی نگاه های ملول،
تو
به خاک میسپردی...اسمع افهم یا اسدالله ابن علی اصغر......  • ابوالفضل خداوردی پور