دیدار شعر

گاهی نگاهی...

دیدار شعر

گاهی نگاهی...

بودن فراتر ازخور و خواب ودیدن و دیدار و گفت وگوست.....
باشیم و بمانیم آنگونه که نقش بردلهانهیم وبرق نگاه ها شویم وتبسمی برلبها.....
هنر انسان بودن بودن ماندگار است.هماره باشیدوبمانید.

آخرین مطالب

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

دریغ

۲۸
بهمن

 مرا
جایی ببر
کنجی!
رهایم کن
که
داغ دریغی
آویزان قاب دیواری
نباشد.
  • ابوالفضل خداوردی پور