دیدار شعر

گاهی نگاهی...

دیدار شعر

گاهی نگاهی...

بودن فراتر ازخور و خواب ودیدن و دیدار و گفت وگوست.....
باشیم و بمانیم آنگونه که نقش بردلهانهیم وبرق نگاه ها شویم وتبسمی برلبها.....
هنر انسان بودن بودن ماندگار است.هماره باشیدوبمانید.

آخرین مطالب

۱ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

نبرد

۰۳
بهمن

جمعی گردان آرزوهایم

اعزامی از، دیارغروب !

دیروز

 رسیده ام

و امروز

تقسیم میشویم !


فردا

تمام قد

ازشرقی ترین محور ایمان

خاکریز پوشالی سحرت را

می شکنم


عبورخواهم کرد

و تا

رسوخ رسم فریبت ،

شراره خواهم چید.  • ابوالفضل خداوردی پور