دیدار شعر

گاهی نگاهی...

دیدار شعر

گاهی نگاهی...

بودن فراتر ازخور و خواب ودیدن و دیدار و گفت وگوست.....
باشیم و بمانیم آنگونه که نقش بردلهانهیم وبرق نگاه ها شویم وتبسمی برلبها.....
هنر انسان بودن بودن ماندگار است.هماره باشیدوبمانید.

آخرین مطالب

۱ مطلب در تیر ۱۳۹۷ ثبت شده است

باتو

۱۴
تیر

باتو که حرف میزنم
روز میشود
و
رنک قرصهایم
برنگ اکران ظهرخالی و خلوت و کمرنگ است
بوی خون علف میآید
و 
دهان هیاهوی بازی کودکان کوچه را
میبندد
باتو
طیل های کال هم طعم میگیرد
و رخساره هندوانه ها از شرم
گلگون تر است.

  • ابوالفضل خداوردی پور