دیدار شعر

گاهی نگاهی...

دیدار شعر

گاهی نگاهی...

بودن فراتر ازخور و خواب ودیدن و دیدار و گفت وگوست.....
باشیم و بمانیم آنگونه که نقش بردلهانهیم وبرق نگاه ها شویم وتبسمی برلبها.....
هنر انسان بودن بودن ماندگار است.هماره باشیدوبمانید.

آخرین مطالب

۱ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

نسیم

۱۴
آذر


 تاریکم
مثل شمعی
جا مانده از عبور
ای بیدریغ
ترکه ی بیداد زندگی
جامی ز جرعه ی تقدیر من!
بزن.....

  • ابوالفضل خداوردی پور