دیدار شعر

گاهی نگاهی...

دیدار شعر

گاهی نگاهی...

بودن فراتر ازخور و خواب ودیدن و دیدار و گفت وگوست.....
باشیم و بمانیم آنگونه که نقش بردلهانهیم وبرق نگاه ها شویم وتبسمی برلبها.....
هنر انسان بودن بودن ماندگار است.هماره باشیدوبمانید.

آخرین مطالب

درود

از اینکه وقت گرانبهایتان را موکول به بازدید از وبلاگ بنده نمودید بینهایت سپاسگزارم.

قرار بر این است که این قسمت از کادر وبلاگ در مورد این حقیر وفعالیت های بنده وخلاصه بابی باشد جهت آشنایی بیشتر شما دوستان با این حقیر ناقابل.هرچند که حقیقتا وواقعادر این برهه ا ی از زمان که مازیسته و این جغرافیای تاریخی خاص که زادگاه وجولانگاه حیاتمان بوده وهست.ضمیر بالندگی ورشد از نگاه خلایق موکول به تن دادن به نواله هایی است که به باور این حقیر شرف وجودی هنر را از روح آزادگی واستقلال  بری میخواهند.پس سخن کوتاه که هرآنچه دیده وآموخته ام جز در سینه ی خود و محارم دل محفوظ نداشته ام و حتی پس ازدریافت مجوز چاپ دفاترم بنا به دلایلی تن به انتشار انان ندادم.باشد که بخت هنر در این مهد هنر خیز با طالع سعد قرین باشد و بیان موکول به اجازات و فتاوای خواص نماند ونباشد.

به خواست دوستان ازین پس دلنوشته ها و شعرهایم را که حاصل سی سال تجربه و نگاه و مطالعه ی ناچیز این حقیربوده وهست در این وبلاگ به خاطر جمع دوستانه مان میسپارم تادر ضمیرتاریخ محفوظ باشدو بماند.

                      ابوالفضل خداوردی پور